Laden...

I confini del nostro pianeta definiscono i limiti entro cui l’uomo può agire in modo sicuro. Sono nove i processi ambientali che regolano la stabilità del pianeta. Il framework è stato sviluppato nel 2009 da un team di scienziati internazionali sotto la direzione di Johan Rockström, capo dello Stockholm Resilience Center. Ad oggi, sei dei nove confini sono già stati superati.

Het raamwerk van planetaire grenzen bepaalt de veilige werkruimte voor de mensheid binnen de systemen van de aarde. ...

Het behandelt negen milieuprocessen die de stabiliteit van de planeet reguleren. Het raamwerk is in 2009 ontwikkeld door een team van internationale wetenschappers onder leiding van Johan Rockström, toen hij hoofd was van het Stockholm Resilience Centre. Inmiddels zijn zes van de negen grenzen overschreden.

KLIMAAT

Door fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool te verbranden, versnelt de mens de klimaatverandering. Dat heeft catastrofale gevolgen voor het milieu, waaronder droogtes, hittegolven en zeespiegelstijging. Als we de klimaatverandering niet stoppen, zal de planeet onherstelbare schade oplopen. Deze planetaire grens is al overschreden.

INTEGRITEIT BIOSFEER

Biologische diversiteit en de integriteit van de mondiale biosfeer hebben een kritische invloed op de stabiliteit van het hele aardsysteem. Menselijke activiteiten hebben een negatieve invloed op het milieu en brengen deze stabiliteit in gevaar. Jarenlang hebben onderzoekers en milieuactivisten gewaarschuwd voor het wereldwijd uitsterven van soorten. Deze planetaire grens is duidelijk overschreden.

LANDSYSTEEM VERANDERING

Landbouw, industrie en stedenbouw hebben een verwoestende impact op de planeet. Het ergste effect komt van de omzetting van bos in landbouwgrond. Voor de productie van vlees en andere dierlijke producten moeten talloze bomen wijken. Bijgevolg gaan jaar na jaar grote gebieden verloren die worden gebruikt als habitats en CO2-putten. Deze planetaire grens is overschreden.

ZOETWATER GEBRUIK

Water is onmisbaar voor mens, dier, plant en andere organismen. Tot voor kort gingen wetenschappers ervan uit dat de watervoorraden op aarde nog intact waren. Nieuw onderzoek toont echter aan dat het regenwater dat in de bodem is opgeslagen en nodig is voor de groei van planten, schaars wordt omdat het sneller opraakt dan het kan worden aangevuld. Ook deze grens is overschreden.

OCEAANVERZURING

Onze oceanen worden steeds zuurder naarmate de pH-waarde verschuift naar het zure bereik. Dat gebeurt doordat de oceanen het teveel aan CO2 in de atmosfeer opnemen (klimaatverandering) en omzetten in koolzuur. De stijgende zuurgraad van het water beschadigt veel mariene organismen. Deze planetaire grens is nog niet overschreden.

BIOGEOCHEMISCHE STROMEN

Fosfor en stikstof zijn twee van de belangrijkste elementen voor leven. Net als andere voedingsstoffen circuleren ze in precies uitgebalanceerde cycli. Kunstmest is primair verantwoordelijk voor forse verstoringen in die kringlopen. Ze transporteren fosfor en stikstof naar meren en rivieren, waar ze de plantengroei versnellen. De overvloedige groei berooft vissen en ander zeeleven van zuurstof. Deze grens is ruimschoots overschreden.

NIEUWE OZONLAAG

De stratosferische ozonlaag beschermt levende organismen tegen schadelijke ultraviolette (UV) straling. Eind jaren tachtig meldden wetenschappers dat de chemische verbindingen die bekend staan als CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) gaten in de ozonlaag hadden veroorzaakt. Over de hele wereld werden CFK's uitgefaseerd en herstelde de ozonlaag zich. De huidige status van deze planetaire grens is "nog niet overschreden".

ATMOSFERISCHE AEROSOLLADING

Veel menselijke activiteiten produceren aerosolen, kleine deeltjes in de lucht zoals fijn stof of roet. Ze schaden de menselijke gezondheid (luchtwegaandoeningen) en het wereldwijde klimaatsysteem. Of atmosferische aerosolbelasting de planetaire grens heeft overschreden, is nog niet voldoende onderzocht. Lokaal zijn de effecten echter al zichtbaar.

NIEUWE STOFFEN

De mens confronteert het milieu met grote hoeveelheden nieuwe stoffen, waarvan sommige giftig zijn. Ze omvatten zware metalen, pesticiden, kleurstoffen en plastic. Flora en fauna kunnen niet met zulke onbekende stoffen omgaan. In 2022 ontdekten onderzoekers dat deze planetaire grens is overschreden.

DE FOCUS
LIGT OP HET KLIMAAT

Alle negen planetaire grenzen zijn essentieel voor een schone en gezonde toekomst. Wetenschappers zijn het eens over het belang van het klimaatsysteem. Niet in de laatste plaats omdat het de stabiliteit van veel andere grenzen aantast. Daarom richten we ons bij Green Care Professional op klimaatbescherming.

EEN HELDER GEWETEN KOPEN MET KOOLSTOFCOMPENSATIES?

NEE, DANK U WEL!

We zijn geschokt door de manier waarop veel bedrijven hun vermeende inspanningen op het gebied van klimaatbescherming beheren. Een voor de hand liggende oplossing is het gebruik van herbebossingsprojecten voor koolstofcompensatie. In plaats van hun eigen CO2-uitstoot te verminderen, kopen bedrijven klimaatcertificaten. Het uitgegeven geld wordt gebruikt om ergens bomen te planten om de CO2- uitstoot tijdens de groeifase op te vangen. Bedrijven kunnen zichzelf als ‘klimaatneutraal’ in de markt zetten zonder ook maar één gram minder CO2 uit te stoten.

Dat is een groot probleem om de volgende redenen:

5

ARGUMENTEN TEGEN
KOOLSTOFVERGOEDING

1
Mensch, der sich die Augen zuhält. Auf seinem Mund klebt ein rotes Kreuz

Fraude bij herbebossingsprojecten

Meer informatie
Herbebossingsprogramma's zijn steeds vaker het doelwit van publieke kritiek. Laaggeprijsde aanbieders die vaak maar een paar euro voor één boom vragen, worden beschuldigd van fraude en gebrek aan transparantie. Soms worden de gekochte bomen niet eens geplant. Of de zaailingen halen het eerste jaar niet bij gebrek aan de juiste verzorging en bijgevolg nooit uitgroeien tot volgroeide bomen.

2
Neu aufgeforsteter Wald ohne sichtbare Bäume

CO₂ - hoeveelheden kunnen niet betrouwbaar worden berekend

Meer informatie
Zelfs als bomen op de juiste manier worden geplant en verzorgd, duurt het vele jaren voordat ze een relevante hoeveelheid CO2 kunnen opnemen. Hoeveel een boom werkelijk absorbeert, is moeilijk met enige betrouwbaarheid te berekenen. De soort, hoogte en massa van de boom plus de omgevingsfactoren zoals temperatuur en neerslag zijn van invloed op de hoeveelheid die kan worden opgeslagen. Wanneer CO2- compensatieorganisaties de CO2- bedragen voor de milieubalans van een bedrijf kwantificeren, maken ze in het beste geval een ruwe schatting, die eerder te hoog dan te laag is.

3
Teils abgebrochene Bäume auf eine Feld

Alleen levende bomen slaan CO₂ op

Meer informatie
Bomen fungeren als koolstofopslag zolang ze leven en bloeien. Als een boom wordt gekapt of vernietigd door één van de steeds groter wordende bosbranden, komt de opgeslagen koolstof vrij in de atmosfeer. Dat zou het CO2-compensatiecertificaat ongeldig maken. Toch verdwijnt het in de regel niet van de balans van de onderneming.

4
Erdkugel liegt auf einer Wiese

Geen interesse in CO₂-reductie

Meer informatie
Klimaatcertificaten worden vaak uitgegeven door adviesbureaus. Eerst berekenen ze de uitstoot van de klant en kopen vervolgens het overeenkomstige bedrag in CO2-compensaties. Omdat de bedrijven het leeuwendeel van hun winst realiseren door CO2-compensaties te verkopen, hebben ze weinig interesse in de vermindering van de eigen uitstoot.

5
Mensch schreibt an eine Glaswand

Compensatie wordt dubbel geteld

Meer informatie
Veel CO2-compensatieprojecten vinden plaats in landen die werken aan het verminderen van hun eigen CO2-uitstoot om aan internationale verplichtingen te voldoen. Het kan gebeuren dat de CO2- compensatie gewoon twee keer wordt geteld: een keer voor het land en een keer voor het aannemersbedrijf.

IS HERBEBOSSING VOLLEDIGE ONZIN?

Herbebossing is in principe verstandig. Bij Green Care Professional zijn we er echter van overtuigd dat bedrijven eerst hun CO2-uitstoot moeten verminderen op een manier die transparant en begrijpelijk is. Koolstofcompensaties mogen alleen worden gebruikt voor emissies die niet kunnen worden vermeden.

Het belangrijkste is dat een bedrijf dat boomplantprojecten gebruikt om de uitstoot te compenseren, niet alleen naar de CO2-balans kijkt. Herbebossing heeft alleen zin als het de biodiversiteit en een stabiel ecosysteem bevordert. Niets beschermt het klimaat beter dan een gezond natuurlijk bos.

Koolstofcompensatie alleen beschermt noch het klimaat,
noch de andere planetaire grenzen.

Wat telt is het juiste doen!

Holistisch

En...

in de juiste volgorde.

  • Vermijd

    milieuvervuiling
  • Verminder

    het verbruik van energie en hulpbronnen
  • Bescherm

    Ecosysteem en biodiversiteit

DE
Europese Green Deal
wijst ons de weg!

Green Care Professional
volgt deze weg al jaren.

We pakken alle gebieden aan waarop we een
positieve invloed kunnen uitoefenen...

...Voor professionele reiniging
in de hele waardeketen!

Hoe doen we dat?

01

Biodiversiteit

Biodiversiteit

Met onze gerichte maatregelen willen we het behoud van de biologische diversiteit waarborgen. Daartoe werken we samen met lokale en internationale milieu- en natuurbeschermingsorganisaties en ondersteunen we verschillende van hun langetermijnprojecten.

Lees meer

02

Formules

Formules

Bij de ontwikkeling van onze Green Care Professional producten maken we consequent gebruik van hernieuwbare energie en grondstoffen. We letten op de biologische afbreekbaarheid van onze formules en sluiten grondstoffen uit die een negatieve impact hebben op het milieu.

Lees meer

03

Bos & Bodem

Bos & Bodem

Wij vinden het erg belangrijk om bossen en bodem te beschermen en te behouden. We hechten ook veel waarde aan het behoud van rivierhabitats en watermassa's.

Lees meer

04

Verpakking

Verpakking

Om verpakking zonder virgin plastic uit ruwe olie te maken en daarbij onze fossiele grondstoffen te sparen, rekenen we op recyclaat uit Europese huisvuilinzamelingen zoals de Blauwe Zak. Doordat onze Green Care Professional flessen gemaakt zijn van 100% recyclaat en volledig recyclebaar zijn, kunnen ze na gebruik weer teruggebracht worden in de materiaalkringloop.

Lees meer

05

Energie & Logistiek

Energie & Logistiek

Ons hoofdkantoor met de opvallende windturbines op het dak voldoet aan de hoogste internationale normen voor duurzaam groen bouwen. Opvallend is het uitstekende energieconcept van het gebouw. Door middel van windenergie, fotovoltaïsche cellen en geothermie voor grondwatergebruik wekt het gebouw 20 procent meer energie op dan ons bedrijf momenteel nodig heeft.

Lees meer

06

Waterbeleid

Waterbeleid

Het moderne watercentrum op het terrein van onze productie-eenheid in Mainz haalt water uit de eigen 70 meter diepe bron van de fabriek. Water dat door het geothermische systeem gaat, wordt gebruikt om het hoofdkantoor te koelen en te verwarmen. Later wordt het water verwerkt in een milieuvriendelijke omgekeerde osmose-installatie en gebruikt voor productie – echte circulariteit!

Lees meer

Ga met ons mee op het Europese Green Deal-pad naar een circulaire toekomst!

Gehen Sie mit uns den Weg des European Green Deals in eine kreislauffähige Zukunft! 

Please make a selection
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your name.
Invalid Input
Please let us know your email address.
Please make an entry
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your phone number.
Please enter a postal code
Please accept the privacy policy.

* Verplichte velden

Naar de Green Care Performance Calculator

Download de
Green Care-brochure!

Copyright © Green Care Professional