1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De navolgende informatie geeft u een duidelijk overzicht over wat met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in de onder deze tekst opgenomen verklaring inzake gegevensbescherming.

Gegevensverwerking op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website?

De verwerking van gegevens op deze website geschiedt door de exploitant van de website. De betreffende contactgegevens vindt u in het colofon op deze website.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden enerzijds vastgelegd, doordat u ze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen vastgelegd. Dit gaat vooral om technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem en tijdstip waarop de pagina wordt aangeklikt). De verwerking van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u zich op onze website begeeft.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een storingsvrije beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen dienen voor het analyseren van uw gedrag als gebruiker.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van de met betrekking tot u opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht rectificatie, blokkering en het wissen van die gegevens te verlangen. Hiervoor, evenals met andere vragen over het onderwerp gegevensbescherming, kunt u zich steeds tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres. Voorts komt u het recht van bezwaar toe bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Bovendien heeft u het recht onder bepaalde voorwaarden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen. Details hierover kunt u in de verklaring inzake gegevensbescherming vinden onder het kopje „Recht op beperking van gegevensverwerking“.

Analysetools en tools van dienstverlenende derden

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit geschiedt vooral met behulp van cookies en met zogeheten analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt tegen deze analyse bezwaar maken of die door het niet gebruikmaken van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de navolgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt tegen deze analyse bezwaar maken. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken informeren wij u in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften aangaande gegevensbescherming en met deze verklaring gegevensbescherming.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden meerdere persoonsgegevens vastgelegd. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. De hier gepresenteerde verklaring inzake gegevensbescherming maakt duidelijk, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt verduidelijkt, hoe en met welk doel dit geschiedt.

Wij willen erop wijzen dat de uitwisseling van gegevens via het Internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidsgebreken kan vertonen. Een volledige beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
D- 55120 Mainz

Duitsland

Telefoon: 0049/6131 964-01
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroepen van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Veel handelingen bij het verwerken van gegevens zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Hiervoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het moment van de herroeping verrichte verwerking van gegevens wordt niet door de herroeping aangetast.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking in bijzondere gevallen evenals tegen direct marketing (Art. 21 DSGVO – Duitse basisverordening gegevensbescherming)

Indien de verwerking van gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter e of f DSGVO, heeft u op elk gewenst moment het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens; dit geldt ook voor de eventuele op deze bepalingen berustende profiling. De betreffende wettelijke grondslag waarop een verwerking berust, kunt u vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel dat de verwerking dient voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (bezwaar conform art. 21 lid 1 DSGVO).

Worden de u betreffende persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing activiteiten, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens voor dat soort marketing; dit geldt ook voor profiling, voor zover deze verband houdt met zulke direct marketing. Wanneer u uw bezwaar kenbaar maakt, worden uw persoonsgegevens daarna niet meer ten behoeve van direct marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 DSGVO).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de DSGVO komt de betrokkenen een recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit toe, met name in de lidstaat van hun vaste verblijfplaats, van hun arbeidsplaats of van de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Het recht van bezwaar geldt zonder afbreuk te doen aan verdere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of een derde in een gangbaar, machine-leesbaar formaat te laten overdragen. Voor zover u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, geschiedt dit slechts in de mate waarin dit technisch uitvoerbaar is.

SSL- c.q. TLS-versleuteling

Voor deze site wordt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen en verzoeken die u aan ons als exploitant van de website verzendt, gebruikgemaakt van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het symbool dat de uitgang van de adresregel vormt.

Wanneer de SSL- c.q. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons toestuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, wissen en rectificatie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of het wissen van die gegevens. Hiervoor, evenals voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u zich op elk gewenst moment tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres.

Recht op beperking van gegevensverwerking

U heeft het recht de beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te verlangen. Hiertoe kunt u zich op elk gewenst moment tot ons wenden op het in het colofon aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de navolgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, hebben wij in de regel tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van die controle heeft u het recht de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is geschied / geschiedt, kunt u in plaats van ze te laten wissen, de beperking van de verwerking van die gegevens verlangen.
  • Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze voor het uitoefenen, verdedigen of aanhangig maken van rechtsaanspraken nodig heeft, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen in plaats van ze te laten wissen.
  • Wanneer u overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO een bezwaar heeft ingesteld, dient een afweging te worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen die gegevens – afgezien van de opslag ervan – slechts met uw instemming of voor het aanhangig maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of op grond van een zwaarwegend openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat, verwerkt worden.

Bezwaar tegen reclame e-mails

Hierbij maken wij expliciet bezwaar tegen het gebruiken van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen. De exploitant van deze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toezenden van reclameboodschappen, bijvoorbeeld in de vorm van spam e-mails.

3. Gegevensverwerking op onze website

Cookies

Op een deel van de internetpagina‘s wordt gebruik gemaakt van zogeheten cookies. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en ze bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die naar uw computer worden gestuurd en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogeheten “sessie cookies”. Ze worden na het beëindigen van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en ze slechts per geval worden toegestaan. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten, evenals het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies is het mogelijk dat de functionaliteit van deze website beperkt is.

Cookies die voor het verzorgen van het elektronische communicatieproces, of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd kunnen aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in de hier gepresenteerde verklaring inzake gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de website vergaart automatisch bepaalde informatie en slaat die op in zogeheten serverlogbestanden. Het gaat om informatie die uw browser automatisch aan ons toestuurt, te weten:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referent URL
  • host-naam van de computer die verbinding maakt
  • tijdstip van de aanvraag van de server
  • IP-adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verwerking van deze gegevens geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch storingsvrije weergave en de optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden opgeslagen.

Contactformulier

Wanneer u ons een aanvraag toestuurt via het contactformulier, worden de door u opgegeven informatie, inclusief de door u vermelde contactgegevens, ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en voor het beantwoorden van eventuele vervolgvragen door ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens geschiedt dus uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van het tot het moment van de herroeping uitgevoerde proces van gegevensverwerking wordt niet door de herroeping aangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd gelden.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax

Wanneer u met ons per e-mail, telefoon of fax contact opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daarin vervatte persoonsgegevens (naam, aanvraag) ten behoeve van de verwerking van uw verzoek bij ons opgeslagen en verwerkt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO, voor zover uw verzoek samenhangt met de nakoming van een overeenkomst of die voor de tenuitvoerlegging van precontractuele maatregelen vereist is. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 letter f DSGVO), omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de doeltreffende verwerking van aan ons gerichte verzoeken.

De door u aan ons bij de contactaanvraag toegestuurde gegevens blijven bij ons opgeslagen, tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor de opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens vervalt (bijv. na afronding van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverminderd gelden.

Registratie op deze website

U kunt u op onze website registreren om gebruik te kunnen maken van extra functies op de site. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken wij alleen voor het kunnen gebruiken van het betreffende aanbod of de dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

In geval van belangrijke wijzigingen wat betreft de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u langs die weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens geschiedt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

De bij de registratie verwerkte gegevens worden door ons opgeslagen, zo lang u op onze website geregistreerd bent en ze worden aansluitend gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze site worden behalve uw commentaar ook meldingen over het tijdstip van vervaardiging van het commentaar, uw e-mailadres en – wanneer u niet anoniem post – de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat het IP-adres van de gebruikers, die commentaren schrijven, op. Omdat wij commentaren op onze website niet voor de vrijgave ervan controleren, hebben wij deze gegevens nodig om in het geval van de aantasting van rechten, zoals beledigingen of propaganda, tegen de schrijver te kunnen optreden.

Abonneren op commentaren

Als gebruiker van de site kunt u zich na een aanmelding abonneren op commentaren. U ontvangt een bevestigings-e-mail om te controleren of u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent. U kunt deze functie op elk moment via een link in de infomails deactiveren. De in het kader van het abonneren op commentaren ingevoerde gegevens worden in dat geval gewist; indien u deze gegevens voor andere doelen en op een andere plaats (bijv. aanvragen van de Newsletter) aan ons heeft toegestuurd, blijven ze echter bij ons opgeslagen.

Opslagduur van commentaren

Commentaren en de daarmee verbonden gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website, tot de inhoud van het commentaar volledig is gewist of het commentaar op wettelijke gronden moest worden gewist (bijv. beledigende commentaren).

Rechtsgrond

Het opslaan van commentaar geschiedt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt een door u gegeven toestemming op elk gewenst moment herroepen. Daarvoor is een vormvrije mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

Verwerken van gegevens (klanten- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens slechts, voor zover die voor de onderbouwing, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de rechtsbetrekking met u vereist zijn (bestandsgegevens). Dit geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter b DSGVO dat de verwerking van gegevens voor de nakoming van een overeenkomst of van precontractuele maatregelen toestaat. Persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze Internetsite (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij slechts, voor zover dit is vereist om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of deze aan hem in rekening te brengen.

De verzamelde gegevens van de klant worden na afronding van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

4. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share button)

In de inhoud van onze websitepagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, opgenomen. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook-logo of de “Like Button” (“Vind ik leuk”) op onze site. Een toelichting op de Facebook plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Wanneer u de Facebook “Like Button” aanklikt terwijl u ingelogd bent op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze webpagina’s verbinden met uw Facebookprofiel. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Facebook ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Wanneer u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina’s kan toevoegen aan uw Facebook gebruikersaccount, logt u zich dan s.v.p. uit bij uw Facebook gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Twitter plugin

Op onze webpagina’s bevinden zich links naar functies van de berichtendienst Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruiken van Twitter en de functie “Re-tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter account gelinkt en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter overgedragen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie over de inhoud van de verzonden gegevens en van het gebruik ervan door Twitter ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Twitter op: https://twitter.com/de/privacy.

Het gebruik van de Twitter plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Uw instellingen betreffende gegevensbescherming bij Twitter kunt u wijzigen bij de account-instellingen onder https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Op onze pagina’s wordt gebruikgemaakt van Google+. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verwerking en overdracht van informatie: met behulp van het Google+-knopje kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via het Google+-knopje ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie dat u voor een bepaalde inhoud een +1 heeft gegeven, op, alsook informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 bekeek. Uw +1-klikken kunnen als hints, samen met uw profielnaam en uw foto in

diensten van Google, zoals in zoekresultaten en in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op Internet getoond worden.

Google legt informatie over uw +1-activiteiten vast om de diensten van Google voor u en anderen te kunnen verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van het Google+-knopje, dient u te beschikken over een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle diensten van Google gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen, die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers, die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken, getoond worden.

Gebruik van de verwerkte informatie: behalve voor de bovengenoemde toepassingen, wordt de door u beschikbaar gestelde informatie gebruikt overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google. Google kan eventueel samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers openbaar maken c.q. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders en gelinkte websites.

Het gebruik van Google+-plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Instagram plugin

Op onze webpagina’s bevinden zich links naar functies van de dienst Instagram. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Wanneer u ingelogd bent bij uw Instagram-account, kunt u door op de Instagram-button te klikken de inhoud van onze pagina’s met uw Instagram profiel linken. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze webpagina’s aan uw gebruikersaccount toevoegen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Instagram.

Het gebruik van de Instagram plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. Deze worden aangeboden door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Bij het aanklikken van een van onze webpagina‘s, die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van LinkedIn. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze pagina’s heeft bezocht. Wanneer u op de “recommend button” van LinkedIn klikt terwijl u bent ingelogd op uw account bij LinkedIn, stelt dit LinkedIn in staat uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount toe te voegen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de webpagina’s geen informatie ontvangen over de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Het gebruik van de LinkedIn plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. Deze worden aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Bij het aanklikken van een van onze webpagina‘s, die functies van XING bevat, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Het opslaan van persoonsgegevens vindt hierbij, voor zover ons bekend is, niet plaats. Met name worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruikersgedrag beoordeeld.

Het gebruik van de XING plugins geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo uitgebreid mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

Meer informatie over de gegevensbescherming en de XING Share Button vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analyse tools en marketing

Google Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Deze worden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Dit zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar opgeslagen.

Het plaatsen van cookies van Google Analytics en het gebruik van deze analysetools geschieden op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbod op de website als zijn marketingactiviteiten te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere verdragsstaten bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte, voordat dit naar de V.S. wordt gestuurd, afgekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de V.S. gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie, om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het Internet samenhangende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browser plugin

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen met de daartoe bestemde instellingen van uw browser software; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functionaliteit van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google, evenals de verwerking door Google van die gegevens, verhinderen door het downloaden en installeren van de via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de beschikbare browser plugin.

Bezwaar tegen verwerking van gegevens

U kunt de verwerking van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de onderstaande link te klikken. Er wordt dan een Opt-Out cookie geplaatst, die de verwerking van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de verklaring inzake de bescherming van persoonsgegevens van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Uitvoering van de opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst over de uitvoering van de opdracht gesloten en daarin de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig verwerkt.

Demografische kenmerken bij gebruik van Google Analytics

Op deze website wordt gebruikgemaakt van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen mededelingen worden vervaardigd, die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesse van de websitebezoeker. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerichte advertenties van Google en gegevens over bezoekers aan websites van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gelinkt. U kunt deze functie op elk gewenst moment via de instellingen voor advertenties in uw Google-account deactiveren, of de verwerking van uw gegevens door Google Analytics, zoals weergegeven onder het kopje “Bezwaar tegen gegevensverwerking”, volledig afwijzen.

Bewaartermijn

Door Google opgeslagen gegevens op het niveau van de gebruiker of individuele activiteiten, die verband houden met cookies, gebruikersgegevens (bijv. User ID) of advertentie-ID’s (bijv. Doubleclick cookies, Android advertentie-ID), worden na 14 maanden geanonimiseerd c.q. gewist. Nadere details hierover vindt u via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

WordPress Stats

Op deze website wordt gebruikgemaakt van WordPress Tool Stats om het klikgedrag van bezoekers statistisch te analyseren. Aanbieder van deze functies is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt op servers in de V.S. opgeslagen. Uw IP-adres wordt na verwerking en voor de opslag van de gegevens geanonimiseerd.

“WordPress-Stats” cookies blijven opgeslagen op uw apparaat, totdat u ze wist.

De plaatsing van “WordPress Stats” cookies en het gebruik van deze analysetool geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gedrag van bezoekers, om zowel zijn aanbod op de website als zijn marketingactiviteiten te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval worden toegestaan, dan wel de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

U kunt het verzamelen en gebruik van uw gegevens afwijzen door met een klik op deze link een Opt-Out cookie in uw browser te plaatsen: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Wanneer u de cookies op uw computer wist, moet u de Opt-Out cookie opnieuw plaatsen.

Google Analytics Remarketing

Op onze websites gebruiken wij ook de functies van Google Analytics Remarketing in connectie met de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder van deze functies is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met behulp van Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen aan de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick te koppelen. Op die manier kunnen op uw interesses betrekking hebbende, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die op basis van uw eerdere gebruikers-/surfgedrag op een eindapparaat (bijv. een mobiele telefoon) op u werden afgestemd, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u de desbetreffende toestemming hebt gegeven, koppelt Google met dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen ingevoegd worden.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-gewaarmerkte ID‘s van de gebruiker die tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens gekoppeld worden, om doelgroepen voor de apparaatoverstijgende advertentiereclames te definiëren en samen te stellen.

U kunt tegen de apparaatoverstijgende remarketing/targeting bezwaar maken en die voorgoed beëindigen door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; klik daartoe op de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvoeging van de verkregen gegevens in uw Google-account geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt verlenen dan wel kunt herroepen (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). In geval van verwerkingshandelingen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account heeft of tegen de samenvoeging bezwaar heeft gemaakt), berust de verwerking van gegevens op art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Het gerechtvaardigde belang bestaat eruit dat de beheerder van de website een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van het bezoek aan de website voor reclamedoeleinden.

Verdere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogeheten Conversion-Tracking. Wanneer u op een door Google ingevoegde advertentie klikt, wordt een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die door de Internetbrowser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en ze dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is de geldigheid van de cookie nog niet verstreken, dan kunnen Google en wij herkennen dat deze gebruiker eerder op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet over de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van Conversion-cookies verzamelde informatie dient ertoe, conversie-statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers, die op hun advertentie hebben geklikt en die naar een pagina, die voorzien is van een Conversion-Tracking tag, zijn doorgeleid. Ze krijgen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken, doordat u de cookie van Google Conversion-Tracking via uw Internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig kunt deactiveren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

De plaatsing van “Conversion-Cookies” en het gebruik van deze tracking tool geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn aanbod op de website als zijn marketingactiviteiten te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen per geval worden toegestaan, dan wel de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wordt uitgesloten. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt worden.

Facebook Pixel

Op onze website wordt voor conversiemetingen gebruikgemaakt van Pixel, een registratietool voor bezoekersgedrag van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Zo kan het gedrag van bezoekers aan een website, nadat ze door een klik op een Facebook-advertentie op de website van de aanbieder terechtkwamen, gevolgd worden. Daardoor kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoek doeleinden geëvalueerd worden en kunnen toekomstige reclameactiviteiten worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem en wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een koppeling aan het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook die gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het Facebook-beleid inzake gegevensverwerking kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het beheren van advertenties op webpagina’s van Facebook zelf, evenals op pagina’s daarbuiten mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan door ons als exploitant van de website niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-Pixel geschiedt op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclameactiviteiten, ook op sociale media platforms.

In de mededelingen over gegevensbescherming van Facebook vindt u verdere aanwijzingen voor het beschermen van uw privésfeer: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Daarnaast kunt u de Remarketing-funktie “Custom Audiences” bij de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiver-en. Daartoe dient u bij Facebook te zijn aangemeld.

Wanneer u geen Facebook account bezit, kunt u op gebruikersgedrag gebaseerde advertenties van Facebook op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance deactiveren: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Newsletter

Newsletter gegevens

Wanneer u de op de website aangeboden Newsletter zou willen ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie, die ons in staat stelt te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent en akkoord bent met de ontvangst van de Newsletter. Meer gegevens worden niet, c.q. niet op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en we geven die niet aan derden door.

De verwerking van de in het aanmeldformulier voor de Newsletter ingevoerde gegevens geschiedt op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de Newsletter kunt u op elk gewenst moment herroepen, zoals via de link “afmelden” in de Newsletter. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde handelingen voor de gegevensverwerking wordt door de herroeping niet aangetast.

De door u ten behoeve van de ontvangst van de Newsletter bij ons vastgelegde gegevens worden door ons tot uw afmelding voor de Newsletter opgeslagen en na het afmelden voor de Newsletter gewist. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven hierbij ongemoeid.

7. Plugins en Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Op onze website worden plugins gebruikt van de website van YouTube. Exploitant van die pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wij gebruiken YouTube met de functie ‚uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’. Deze modus zorgt er volgens YouTube voor, dat YouTube geen informatie over de bezoekers op deze website opslaat, voordat die een video starten. Het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners wordt door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus echter niet pertinent uitgesloten. Zo brengt YouTube – ongeacht of u een video start – een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk tot stand.

Zodra u een YouTube video op onze website start, wordt een verbinding tot stand gebracht met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube server meegedeeld, welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Wanneer u bij uw YouTube account ingelogd bent, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te voegen. U kunt dit verhinderen door u bij uw YouTube account uit te loggen.

Voorts kan YouTube na het starten van een video meerdere cookies op uw eindapparaat plaatsen. Met behulp van die cookies kan YouTube informatie ontvangen over de bezoekers op onze website. Deze informatie wordt o.m. gebruikt om videostatistieken te vervaardigen, de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren en om pogingen bezoekers te misleiden tegen te gaan. De cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u ze wist.

Eventueel kunnen na het starten van een YouTube video andere activiteiten van gegevensverwerking worden gestart, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube geschiedt ten behoeve van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Verdere informatie over gegevensbescherming door YouTube vindt u in hun verklaring inzake gegevensbescherming op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (met toestemming)

Op deze website wordt via een API gebruik gemaakt van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Om de gegevensbescherming op onze website te waarborgen, is Google Maps bij uw eerste bezoek aan onze website gedeactiveerd. Een directe verbinding met de servers van Google wordt pas tot stand gebracht, wanneer u zelfstandig Google Maps activeert (toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Op deze manier wordt voorkomen dat uw gegevens al bij de eerste toegang tot onze pagina’s aan Google worden doorgegeven.

Na de activering zal Google Maps uw IP-adres opslaan. Dit wordt gewoonlijk aansluitend naar een server van Google in de V.S. doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze webpagina’s heeft na het activeren van Google Maps geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Meer informatie over de wijze waarop met gegevens van gebruikers wordt omgegaan, vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Diensten aanbieden

Sollicitaties

Wij bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijv. per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Onderstaand informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw in het kader van het sollicitatieproces verzamelde persoonsgegevens. Wij verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming geschieden met het van kracht zijnde recht inzake gegevensbescherming en alle verdere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Omvang en doel van de gegevensverzameling

Wanneer u ons een sollicitatie doet toekomen, verwerken wij uw daarmee verbonden persoonsgegevens (bijv. contact- en communicatiegegevens, bijlagen bij de sollicitatie, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken etc.), voor zover dit voor een besluit over de grondslag voor een arbeidsverhouding vereist is. Rechtsgrond hiervoor vormen § 26 BDSG-neu (Bundesdatenschutzgesetz – nieuwe versie) naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6 lid 1 letter b DSGVO (aangaan van een overeenkomst in het algemeen) en – voor zover u toestemming heeft verleend – art. 6 lid 1 letter a DSGVO. De toestemming kan op elk gewenst moment worden herroepen. Uw persoonsgegevens worden binnen onze onderneming uitsluitend doorgegeven aan personen, die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie.

Voor zover de sollicitatie succesvol is, worden de door u verschafte gegevens op grond van § 26 BDSG-neu en art. 6 lid 1 letter b DSGVO ten behoeve van de totstandkoming van de arbeidsbetrekking opgeslagen in onze systemen voor gegevensverwerking.

Bewaartermijn voor de gegevens

Wanneer wij u geen betrekking kunnen aanbieden, u de aangeboden betrekking afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor de verwerking van de gegevens herroept of van ons verlangt dat de gegevens worden gewist, worden de door u verschafte gegevens incl. eventuele bij ons aanwezige fysieke sollicitatiebijlagen, voor de duur van maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure opgeslagen c.q. bewaard (bewaartermijn), om de details van het sollicitatieproces in geval van meningsverschillen te kunnen controleren  (art. 6 lid 1 letter f DSGVO).

DEZE OPSLAG KUNT U HERROEPEN, VOOR ZOVER UWERZIJDS GERECHTVAARDIGDE BELANGEN BESTAAN DIE ZWAARDER WEGEN DAN ONZE BELANGEN.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht of andere rechtsgrond voor het langer opslaan aanwezig is. Voor zover verwacht mag worden dat het bewaren van uw gegevens na afloop van de bewaartermijn vereist is (bijv. op grond van een dreigend of aanhangig rechtsgeding), vindt het wissen pas plaats wanneer geen belang meer bestaat bij het bewaren van de gegevens. Andere wettelijke bewaarplichten worden hiermee niet aangetast.

Copyright © Green Care Professional