Woordenlijst

Hier vindt u achtergrondinformatie over al onze activiteiten die bijdragen aan een circulaire toekomst.

Biodiversiteit

Langdurige samenwerking met BOS Deutschland e.V.

De non-profitorganisatie BOS Deutschland e.V. (Borneo Orangutan Survival) zet zich in voor de bescherming van de orang-oetans en hun leefgebied in het tropisch regenwoud van Indonesië, waar een grote verscheidenheid aan bedreigde planten- en diersoorten leven. Orang-oetans worden ernstig bedreigd door bosbranden, jacht en de grootschalige ontbossing van het regenwoud om plaats te maken voor palm-, eucalyptus- en sojaplantages. BOS beschermt de roodbruine mensapen in samenwerking met lokale partners. De organisatie werkt ook nauw samen met het Indonesische bureau voor milieubescherming om orang-oetans te redden die illegaal als huisdier worden gehouden of in palmolieplantages vastzitten.

BOS beheert ook grote stukken regenwoud in veengebieden en waarborgt zo de langdurige bescherming van een bosgebied van bijna 800.000 hectare. Omdat regenwouden zorgen voor een evenwicht tussen warme tropische lucht en koude polaire lucht, hebben zij een klimaatregulerende werking die van wereldwijd belang is voor de compensatie van CO2. De herbebossing van het regenwoud levert dus blijvende voordelen op voor mens, dier en milieu.

Werner & Mertz is in 2019 een langdurige samenwerking aangegaan met BOS Deutschland. In het kader van daarvan ondersteunt Werner & Mertz de reddingscentra voor orang-oetans van BOS op Borneo, de vrijlating van gerehabiliteerde orang-oetans en het monitoren van dieren die opnieuw zijn vrijgelaten in beschermde zones. De doelstellingen die beide partners met deze samenwerking willen bereiken, zijn soortenbescherming op Borneo, behoud en uitbreiding van het leefgebied van de orang-oetans en een voor beide partijen nuttige uitwisseling van informatie over palmolie en oppervlakte-actieve stoffen.

In september 2019 ontving de eigenaar van Werner & Mertz, Reinhard Schneider, de Duitse milieuprijs van de Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU – Duitse federale milieustichting). Hij doneerde zijn prijzengeld van 250.000 EUR aan BOS Deutschland voor de herbebossing van het Mawas-reservaat, een van de grootste veengebieden van Indonesië. Mawas heeft een veenlaag tot 15 meter diep waarin CO2 en andere broeikasgassen van de afgelopen 8000 jaar zijn opgeslagen. Mawas is ook het leefgebied van 2600 in het wild levende orang-oetans en 48 andere ernstig bedreigde diersoorten (waaronder een onlangs ontdekte kikker).

Samenwerking met NABU bij het project “Frosch schützt Frösche”

Het project “Frosch schützt Frösche” (Onze kikker in de bres voor kikkers) ging van start in 1998. In samenwerking met het Natuurbeschermingscentrum Rheinauen van NABU Rijnland-Palts probeert Werner & Mertz de leefomstandigheden van de boomkikker en andere amfibiesoorten in de uiterwaarden van de Rijn te verbeteren. Daartoe ontwikkelt NABU concepten en projecten voor een harmonieus samengaan van mens en natuur. Dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren heeft de kwetsbare boomkikker zijn weg naar het gebied teruggevonden. Deze kikker heeft een rijk gestructureerd territorium nodig met een hoge grondwaterstand in zowel heuvelachtige als vlakke gebieden. Vijvers en achterwateren vormen een essentieel paaigebied voor deze kikker.

Met de aankoop van gronden in de uiterwaarden van de Rijn bij Bingen-Gaulsheim beschermt NABU de kwaliteit van een belangrijke biotoop. Onlangs werden enkele akkers, een appelboomgaard en een recreatiegebied aangekocht met het doel om ze geleidelijk om te vormen tot halfnatuurlijke weiden of boomgaarden.

NABU bezit momenteel 58 hectare grond in Bingen en omgeving en werkt samen met boeren en vrijwilligers om de eigendommen met respect voor natuurbehoud te benutten en te onderhouden.

Daarnaast zijn in de uiterwaarden van de Rijn bij Bingen ook kleine waterpoelen aangelegd, in het bijzonder dankzij het project “Lebensader Oberrhein” (Levensader Boven-Rijn), dat in september 2019 afliep. Door dit project zijn nieuwe habitats voor de boomkikker gecreëerd. Bij de bestaande waterpoelen in deze uiterwaarden moet te dichte begroeiing op de oevers soms worden weggenomen en verzanding tegengegaan omdat zij anders niet meer geschikt zijn als zonnige broedplaats voor amfibieën. Daarom wordt bij natuurbehoud soms ook gebruikgemaakt van zagen en maaiers.

Het project “Frosch schützt Frösche” evolueert voortdurend om de leefgebieden van de boomkikker en zijn soortgenoten uit te breiden en te beschermen, zodat zij zich in het mooie Rheinhessen in alle veiligheid thuis kunnen voelen.

Biodiversiteit op het bedrijfsterrein in Mainz

In tuinen of op bedrijfsterreinen kunnen kleine biotopen voor dieren en planten worden gecreëerd. In het kader van het project “Lebensader Oberrhein – Naturvielfalt von nass bis trocken”(Levensader Boven-Rijn – Biodiversiteit van nat naar droog) heeft Werner & Mertz samen met NABU maatregelen genomen om de biodiversiteit op haar terreinen te vergroten.

Concreet zijn onder andere:

• drie hotels voor wilde bijen geplaatst;
• de maaifrequenties van het grasveld bij de personeelsparking en andere geselecteerde groenstroken gewijzigd;
• wilde rozen aangeplant;
• bijzondere soorten aangeplant uit het NABU-kweekstation voor zeldzame planten;
• informatieborden voor bezoekers geplaatst en
• nestblokken opgehangen voor w
ilde bijen.


Volgens waarnemingsrapporten hadden de andere bloeiende zones op het bedrijfsterrein in Mainz zich tegen 2019 zeer goed ontwikkeld.
Halfnatuurlijk bedrijfsterrein in Hallein

Ook op ons bedrijfsterrein in Hallein wordt de biodiversiteit bevorderd. Met het project “Der Frosch und die Wildbienen” (Onze kikker in de bres voor wilde bijen) dat in 2016 van start ging, helpt Werner & Mertz Hallein de habitats van inheemse en biologisch gekweekte planten in stand houden.

Bovendien werden alle groenzones op het bedrijfsterrein en twee rotondes in Hallein op een bijvriendelijke manier heringericht. Sinds de start van de herinrichting in 2016 heeft een expert in wilde bijen er de ontwikkeling van de wilde bijenpopulaties geobserveerd. Het succes van dit project is waarneembaar en meetbaar.

Dankzij de herinrichting tot een natuurtuin zijn in het eerste jaar driemaal zoveel wilde bijensoorten aangetroffen als voordien (27 in totaal). Volgens wilde bijenexpert Johann Neumayer kan worden verwacht dat het totale aantal bijensoorten minstens drie tot vier keer zo groot zal worden.


Formules

Biologische afbreekbaarheid van onze formules

Bij de ontwikkeling en productie van onze Green Care Professional producten gebruiken we consequent hernieuwbare energiebronnen en grondstoffen. Bovendien letten we op de biologische afbreekbaarheid van de stoffen en gebruiken we, overeenkomstig het EU Ecolabel, geen grondstoffen met negatieve milieueffecten.

Onze ontwikkelingsrichtlijnen vormen de basis voor ons hele Green Care gamma en eerbiedigen het Cradle to Cradle®-beginsel. Sinds de oprichting van het merk streven we er voortdurend naar onze technische en biologische kringlopen te optimaliseren om onze formules en verpakkingen nog duurzamer te maken.

Volgens de Europese detergentenverordening moeten oppervlakte- actieve stoffen (wasactieve stoffen) gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn. Maar formules bestaan niet alleen uit oppervlakte- actieve stoffen en water, maar ook uit andere ingrediënten die nodig zijn om optimale schoonmaak- en verzorgingsresultaten te bereiken.

Na gebruik stromen de ingrediënten van schoonmaakmiddelen door het afvalwatersysteem naar de zuiveringsinstallatie.
Biologisch afbreekbare ingrediënten worden daar onder ideale omstandigheden afgebroken door microbiële zuivering. Stoffen die niet of moeilijk biologisch afbreekbaar zijn, moeten daarentegen op andere manieren uit het afvalwater worden gehaald voordat het gezuiverde water on het milieu wordt geloosd.
Al onze oppervlakte- actieve stoffen zijn gemakkelijk afbreekbaar, zoals de Europese detergentenverordening vereist. Voor ons merk Green Care Professional laten we ook vrijwillig de inherente biologische afbreekbaarheid van alle formules testen volgens de OESO-testmethode.

Sterke schoonmaakprestaties dankzij hoogwaardige producten

Onze producten bewijzen dat duurzaamheid en reinigingskracht wel samengaan. Het merk Green Care Professional staat borg voor hoogwaardige en efficiënte reiniging volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

“Made in Germany” – Onze krachtige & volkomen duurzame formules worden in Duitsland door experts ontwikkeld. Onze merkproducten worden uitsluitend geproduceerd in onze EMAS- gecertificeerde fabrieken in Mainz en Hallein (Oostenrijk) volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Veilig voor mens en milieu
Veiligheid voor mens en milieu is onze hoogste prioriteit. Bij correct gebruik zijn onze formules en verpakkingen veilig voor mens en natuur en kunnen zij veilig opnieuw in onze biologische en technische kringlopen worden geïntegreerd.

Met de huidige en toekomstige generaties in gedachten besteden we veel aandacht aan de manier waarop producten worden ontwikkeld en geproduceerd.

De gebruikte grondstoffen worden streng gecontroleerd op hun oorsprong, eigenschappen en biologische afbreekbaarheid. Onze oppervlakte-actieve stoffen van plantaardige oorsprong zijn aantoonbaar gemakkelijk biologisch afbreekbaar. We gebruiken geen vervangbare ingrediënten zoals fosfaten of parabenen in onze producten.
Onze prijzen en certificaten
Nationale en internationale certificaten vormen altijd het bewijs dat de processen en producten van een bedrijf een bepaald controleerbaar kwaliteitsniveau halen. Ons doel is om certificaten te verdienen en te behouden.

Uit de voor de certificering vereiste audits leren we ook hoe we onze activiteiten nog verder kunnen verbeteren. Zo wordt elk behaald certificaat een nieuwe stimulans en een motiverende mijlpaal in een continu verbeteringsproces.

Ons Green Care Professional aanbod biedt een breed scala aan gecertificeerde producten. Voor alle toepassingsgebieden zijn er producten die ten minste één certificaat hebben. In onze sector zijn wij echte pioniers met de meeste Cradle to Cradle® gecertificeerde producten. We zijn er trots op dat we niet alleen van onze formules, maar ook van onze verpakkingen het circulair vermogen kunnen aantonen.
Dierenbescherming
Voor dierenwelzijn zijn de gezondheid en het welbevinden van dieren en hun vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen van cruciaal belang. Dierproeven zijn wetenschappelijke experimenten op en met levende dieren en op dieren die voor dergelijke proeven worden gedood. Dierproeven zijn onderworpen aan strenge criteria en zijn in de EU en de meeste andere landen verboden voor eindproducten zoals was- en schoonmaakmiddelen of cosmetica.

De ingrediënten en/of grondstoffen voor was- en schoonmaakmiddelen kunnen echter in het verleden door leveranciers op dieren zijn getest. Volgens de EU-regelgeving (REACH-verordening) moeten leveranciers grondstoffen eenmalig testen op hun effecten op de menselijke gezondheid en het milieu voordat ze in de handel worden gebracht. Onze leveranciers, wijzelf en andere fabrikanten van schoonmaakmiddelen en cosmetica kunnen niet om deze tests heen.

Voor Werner & Mertz hebben dierenbescherming en het behoud van hun natuurlijke leefgebieden hoge prioriteit bij de ontwikkeling van producten. Daarom voeren wij geen dierproeven uit en laten er evenmin uitvoeren door derden. Bovendien exporteren wij geen producten naar landen waar dierproeven wettelijk verplicht zijn om producten in de handel te mogen brengen.

De Green Care Professional producten bevatten geen bestanddelen van dierlijke oorsprong. Daarom kunnen ze eigenlijk “veganistisch” worden genoemd, ook al komt deze term eigenlijk uit de voedingssector en heeft hij geen wettelijk bindende definitie.

Bos & Bodemo

Ondersteuning van het EU LIFE-project: nationaal park Hunsrück- Hochwald

Het nationaal park Hunsrück-Hochwald is een gebied dat op het vlak van natuurbehoud de hoogste prioriteit heeft. Tegenwoordig wordt het ecologische systeem nog steeds gekenmerkt door uitgestrekte veengebieden. Op de moerassige hellingen en in de overgangsmoerassen in het Hochwald leven zeer veel verschillende dier- en plantensoorten. Gezien hun zeldzaamheid en eerdere ingrepen van de mens in hun habitat is de diversiteit van de flora en fauna er ernstig bedreigd. Het in 2015 gestarte LIFE-project “Hangmoore im Hochwald” (Herstel en behoud van de moerassige hellingen en overgangsmoerassen in het Hunsrück laaggebergte in Hochwald) heeft tot doel de waardevolle wetlands te reactiveren, zodat typische moerasplanten en -dieren zich er opnieuw kunnen vestigen en de aantasting van het veen een halt wordt toegeroepen. Naast andere organisaties en overheidsinstellingen werkt Werner & Mertz samen met NABU Rijnland-Palts om dit project te doen slagen.

Intacte veengebieden dragen in grote mate bij aan klimaatbescherming omdat zij langdurig CO2 opslaan. In concrete cijfers betekent dit dat, hoewel veengebieden slechts 3% van het landoppervlak op aarde beslaan, zij meer dan 500 gigaton koolstof in hun veen vasthouden (meer dan 1800 gigaton CO2). Dat is twee keer zoveel als alle bosbiomassa ter wereld (30% van het landoppervlak).

In het verleden hebben wegenaanleg, drainage en ontbossing echter geleid tot aanzienlijke veranderingen en soms zelfs tot het verlies van moerashabitats. Wanneer veengebieden worden drooggelegd en het veen uitdroogt, begint het te mineraliseren en uiteen te vallen. Hierdoor gaat niet alleen een natuurlijke biotoop met bijzondere planten en dieren verloren, maar komt ook koolstofdioxide vrij die al lang in het intacte veen werd vastgehouden. De bescherming van veengebieden levert dus tegelijk ook altijd een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Na een intensieve planningsfase aan het begin van het project werden gerichte stappen ondernomen om de veengebieden opnieuw natter te maken. Zo werden over grotere oppervlakken heel voorzichtig sparren verwijderd zonder de bodem te beschadigen of de rest van het veengebied te vernietigen. Tegelijk hebben vrijwilligers op honderden plaatsen voormalige afwateringskanalen handmatig gesloten en afgedamd. Het positieve effect van dit harde fysieke werk kan vandaag worden vastgesteld: de minerale afbraak van de laatste veenresten kon worden gestopt en het regenwater stroomt meetbaar langzamer uit het gebied dan voorheen, zelfs na zware regenval.

Oostenrijkse Alpenvereniging

Ook in Oostenrijk zet de vestiging van Werner & Mertz in Hallein zich in voor natuur- en soortbehoud. Daarvoor werkt zij nauw samen met de Oostenrijkse Alpenvereniging.
In het kader van haar langdurige samenwerking met de Alpenvereniging heeft Werner & Mertz Hallein zich tot doel gesteld bij te dragen aan natuurbehoud en duurzame ontwikkeling in het Alpengebied. Elk jaar verleent ze steun aan ongeveer 40 bergwoudprojecten

en sites waar milieuwerk wordt verricht.

Op die laatste sites werken jonge vrijwilligers van 16 tot 30 jaar. Zij herstellen bijvoorbeeld milieuschade, onderhouden paden, planten bomen en voorzien door erosie aangetaste gebieden van groen.

Vrijwilligers van 18 jaar en ouder worden ingezet voor de bergwoudprojecten. Hierbij werken lokale bergboeren, houtvesters, milieufunctionarissen en vrijwilligers samen om de stabiliteit en vitaliteit van het bergwoud te waarborgen.

Ondersteuning van WWF-projecten om de uiterwaarden van de March en Thaya te beschermen

Het project “Frosch schützt Frösche” in Oostenrijk loopt nu al meer dan 10 jaar. Ons bedrijf en WWF zetten zich samen in voor de bescherming en het behoud van de uiterwaarden van de March en de Thaya.
De uiterwaarden van de March en de Thaya in Oostenrijk zijn uniek in hun soort en behoren tot de absolute hotspots voor biodiversiteit in Midden-Europa. De uiterwaarden bieden leefgebieden voor meer dan 500 bedreigde dier- en plantensoorten, waaronder de zeearend, witte ooievaar, kwartelkoning, Donaukamsalamander, moeraskikker en de dianthus collinus.

De levensaders van dit grensoverschrijdende beschermd gebied zijn de rivieren March en Thaya. Het rechttrekken en indammen van de March in de 20e eeuw en het droogleggen van wateren en natte weiden hebben echter bepaalde ecologische processen veranderd, waardoor waardevolle habitats langzaam zijn verdwenen. Het WWF heeft zich daarom ten doel gesteld het gebied nieuw leven in te blazen en de biodiversiteit te beschermen door middel van ambitieuze herstelmaatregelen. Dankzij de steun van Werner & Mertz sinds 2009 zijn waardevolle amfibiepoelen behouden gebleven en zijn dichtgeslibde stroompjes in de uiterwaarden opnieuw vrijgemaakt.

In 2019 zijn gerichte maatregelen genomen om de natuurlijke riviermorfologie van de March te herstellen. Bovendien speelt het herstel van de uiterwaarden van de March en de Thaya een belangrijke rol bij de bescherming van het klimaat en het behoud van de biodiversiteit in dit gebied. Dankzij de heraanleg van riviereilanden en zijrivieren kon de watertoevoer worden vergroot, zodat de uiterwaarden droge zomermaanden nu beter kunnen doorstaan. Door die werkzaamheden zijn ook natte schuilplaatsen ontstaan voor veel dier- en plantensoorten die onder grote druk staan door de klimaatverandering. De uiterwaarden van de March en de Thaya zijn bijvoorbeeld paaiplaatsen voor vuurbuikpadden en Donaukamsalamanders. Vanwege de nieuwe paaigebieden werd in 2019 ook een hoger aantal jonge vissen waargenomen.

Intacte ecosystemen en vooral uiterwaarden dragen enorm bij tot klimaatbescherming. Zij halen CO2 uit de lucht en slaan die op in bomen en humus in de bodem. Met hun diverse ecologische niches, groot waterbergend vermogen en beschermde habitats voor dieren en planten leveren de uiterwaarden van de March en de Thaya een beslissende bijdrage aan soortbehoud en de bestrijding van de klimaatverandering.

Natuurbelevingsgebied AuenLand

Uiterwaarden behoren tot de meest soortenrijke natuurlijke habitats in Duitsland. Zij binden ook CO2 en helpen zo in belangrijke mate het klimaat mee beschermen. Net om die redenen steunt Werner & Mertz gerichte NABU-projecten om regionale uiterwaarden uit te breiden en te beschermen. In het kader hiervan heeft NABU een veld aan de rand van de uiterwaarden van de Rijn bij Bingen- Gaulsheim aangekocht, waar de organisatie ook het nieuwe NABU- centrum Rheinauen heeft gebouwd. Het merendeel van het aangekochte terrein is echter omgevormd tot natuurbelevingsgebied “AuenLand”, dat verschillende soortenrijke kleine biotopen bevat.

In AuenLand zijn verschillende toonbiotopen aangelegd om bezoekers concrete ideeën te geven om hun eigen tuin zo natuurvriendelijk mogelijk in te richten. Ook bedrijven kunnen er kennis maken met nieuwe manieren om hun bedrijfsterreinen in te richten.

AuenLand omvat verschillende kleine habitats, waaronder een speciaal aangelegd moerasbassin. In de zomermaanden van 2019 werd het bassin afgedekt met plastic zodat er op een kleine oppervlakte lang water bleef staan. Op die manier konden larven van amfibieën zoals de boomkikker zich ontwikkelen. Ook in de 25 x 15 m grote vijver van het natuurbelevingsgebied hebben zich intussen diverse amfibiesoorten gevestigd. In 2019 werden dotterbloemen en andere moerasplanten op de oevers van de vijver aangeplant. Bovendien biedt een muur van droog metselwerk schuilplaatsen en overwinteringsmogelijkheden voor amfibieën. Er zijn ook al hagedissen gezien bij de muur. Het is dus goed mogelijk dat na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden in het natuurbelevingsgebied ook de zandhagedis er zich komt vestigen.

AuenLand telt ook bloeiende zones met geteelde planten, een weideboomgaard met salie en havergras, een droge heuvel en een border met wilde vaste planten met daarnaast een haag, waarvan de vruchten in de herfst en winter dienen als voedsel voor vogels en andere dieren. Verschillende wilde plantensoorten worden er gekweekt in een kweekstation voor zeldzame planten. Die worden daarna uitgeplant om de verscheidenheid van soorten in soortenarme natte weilanden te verhogen of om bedrijfsterreinen te vergroenen.

Dichtbij het kweekstation is ook een hotel voor wilde bijen geplaatst, zodat veel bijen hun weg naar de uitgeplante wilde planten vinden. Vooral het insectenhotel kan op veel interesse van de bezoekers rekenen. Het laat hen zien hoe ze de biodiversiteit ook in hun eigen tuin kunnen vergroten.


Verpakking

Het Recyclate-initiatief – een stap vooruit in materiaalrecycling
Echte recycling kan alleen slagen als we ook verpakkingen uit de PMD-zak in een gesloten technische productiekringloop kunnen brengen. Dit is het vertrekpunt van het Recyclate-initiatief.

Samen met partners in de hele waardeketen werken we aan innovatieve oplossingen voor een effectieve circulaire economie die gebaseerd is op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en verstandig, duurzaam productontwerp. Hoe duurzamer een product is ontworpen, hoe minder afval het genereert, hoe minder vervuilend het is voor het milieu en hoe duurzamer we voor de toekomst zorgen.

Het Recyclate-initiatief maakt werk van gesloten systemen voor de productie, het gebruik en de materiaalrecycling van plastic verpakkingen. Dankzij die inspanningen worden nu van gebruikte PET-flessen en HDPE-materiaal uit de PMD-zak verpakkingen gemaakt met dezelfde kwaliteit als de originelen.

Al jarenlang legt Werner & Mertz de lat gestaag hoger voor de recycling van plastic verpakkingen. Al sinds 2014 zijn de PET-flessen van het Green Care Professional assortiment volledig gemaakt van gerecycled materiaal. Tot nu toe kwam 20% daarvan uit de PMD-zak en de overige 80% uit de Europese drankflesseninzameling. Recentelijk heeft Werner & Mertz, samen met ALPLA, het aandeel gerecycled plastic uit de PMD-zak zelfs verhoogd tot 50%.

Materiaal uit de PMD-zak recyclen draagt actief bij tot de bescherming van het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen. Daarom moeten verpakkingen doelgericht worden ontworpen volgens de “Design for Recycling”-beginselen. Want wat niet op een hoogwaardige manier kan worden gerecycleerd, belandt bij het afval en kan niet worden gebruikt in een circulaire economie.

Bij materiaalrecycling wordt een gebruikte PET-verpakking opnieuw een PET-fles, een HDPE-verpakking een andere HDPE-fles en een PP- artikel een andere PP-dop. Echte upcycling dus. Dat bewijzen de tientallen miljoenen PET-flessen, HDPE-flessen en PP-doppen bij Werner & Mertz die gemaakt zijn van opgehaald PMD-afval. Echte circulaire economie werkt dus, grondstoffen blijven in de kringloop en de milieudruk op het land en de oceanen daalt.
Design for recycling

Design for recycling houdt van meet af aan rekening met de recycleerbaarheid van een product. Verpakkingen die volgens het Design for Recycling-beginsel zijn geoptimaliseerd, vertonen onder meer de volgende belangrijke eigenschappen:

 • De onderdelen zijn scheidbaar (dop en fles).

 • De materialen zijn zo mogelijk licht van kleur of transparant.

 • De etiketten zijn gemakkelijk te verwijderen.

 • De verpakking bestaat uit één enkel materiaal (monomateriaal).


Of en hoe goed een product na zijn nuttige levensduur kan worden gerecycleerd, wordt bepaald in de eerste fasen van het ontwerpproces. De vorm van een product, de zuiverheid van de materialen, de soorten verbindingen (geschroefd, ingestoken, gelijmd enz.), de etikettering en andere details hebben verstrekkende gevolgen voor de recycleerbaarheid ervan. In feite komt het erop neer dat hoe complexer een verpakking is, hoe meer inspanningen het vraagt om ze te recyclen.

Het is niet mogelijk gebruikte producten economisch te recycleren als ze uit veel verschillende onscheidbare soorten kunststof bestaan, als hun doppen en soortgelijke onderdelen zijn vastgelast of als hun etiketten niet volledig kunnen worden verwijderd. Daarom bevordert het Recyclate-initiatief van Werner & Mertz de ontwikkeling van recyclagevriendelijke ontwerpen voor verpakkingsmaterialen en productverpakkingen.

Helaas ontwerpen tot nu toe nog maar weinig bedrijven hun verpakkingen volgens het “Design for Recycling”-beginsel. Maar dat is wel de enige manier waarop we plastic op een hoogwaardige manier kunnen recyclen en het langdurig in de kringloop kunnen houden. Zo besparen we fossiele bronnen en hebben we geen nieuwe ruwe olie nodig.
Gepatenteerde stazak: de ecologische allrounder

In het kader van het Recyclate-initiatief heeft Werner & Mertz opnieuw een mijlpaal bereikt op weg naar een echte circulaire economie: ‘s werelds eerste volledig recycleerbare stazak. Deze is gemaakt van één enkel materiaal (polyethyleen) met verwijderbaar etiket volgens het Cradle to Cradle®-beginsel.

Dit nieuwe en gepatenteerde stazakconcept – het resultaat van een vier jaar durend gezamenlijk project van Werner & Mertz en de wereldwijde verpakkings- en papiergroep Mondi – lost het probleem van het recyclen van bedrukte kunststoffen op. Ongeveer 85% van al het verpakkingsmateriaal is onbedrukt, waardoor het materiaal zonder kwaliteitsverlies kan worden gerecycleerd. Maar ook de resterende 15%, het flinterdunne etiket, is volledig recycleerbaar, omdat het geen lijm of bindmiddelen bevat, en dus opnieuw kan worden gebruikt.

De volledige recycleerbaarheid van de stazak werd bevestigd door de onafhankelijke instellingen Interseroh en HTP Cyclos. Volgens Interseroh heeft de stazak “een zeer goede recycleerbaarheid die niet verder kan worden geoptimaliseerd”.

Reduce-Reuse-Recycle
De gepatenteerde stazak is de eerste verpakking die volledig beantwoordt aan de drie doelstellingen “Reduce-Reuse-Recycle”. De stazak kan volledig worden gerecycleerd zodat het plastic in de gesloten materiaalkringloop blijft (recycle). Daarnaast is voor de stazak 70% minder verpakkingsmateriaal nodig dan voor een fles met dezelfde inhoud (reduce).

En tot slot kan de originele fles dankzij de navulverpakkingen steeds opnieuw worden gevuld (reuse).

Energie & Logistiek

Duurzaam hoofdkantoor in Mainz
Sinds 2010 is het kantoorgebouw van Werner & Mertz een prominent herkenningspunt in de Rheinallee in Mainz. Het hoofdkantoor, met zijn opvallende windmolenbladen op het dak, voldoet aan de hoogste internationale normen voor duurzaam en milieuvriendelijk bouwen. Als erkenning voor deze prestatie gaf LEED Werner & Mertz in 2012 een Platinum-beoordeling, de hoogste in het certificatiesysteem voor duurzame gebouwen. Het kantoorgebouw is de enige industriële hoofdzetel in Duitsland die de hoogste LEED-beoordeling heeft gekregen.

LEED staat voor “Leadership in Environmental & Energy Design” en beoordeelt hoogwaardige ecologische gebouwen. Het LEED- certificatiesysteem is in de VS ontwikkeld door de non- profitorganisatie USGBC (U.S. Green Building Council).

Het gebouw heeft bovenal een opmerkelijk energieconcept. Door middel van windenergie, fotovoltaïsche cellen en geothermisch grondwatergebruik wekt het gebouw 20% meer energie op dan voor de huidige exploitatie nodig is. Bovendien worden twee elektrische Smarts in het wagenpark van het bedrijf opgeladen met zonne- energie van de zonnepanelen op het dak van het gebouw.

Voor verwarming/koeling wordt eigen bronwater gebruikt. Dat water wordt vervolgens ontzilt en op een grondstofbesparende manier hergebruikt in het productieproces. Nog vóór de officiële opening ontving het nieuwe hoofdkantoor in juni 2010 al de prestigieuze milieuprijs van de deelstaat Rijnland-Palts. Het gebouw is een duidelijk zichtbaar teken dat Werner & Mertz zich consequent aan zijn duurzaamheidsfilosofie houdt.
Door EMAS gevalideerd milieubeheer
Werner & Mertz hanteert al bijna 20 jaar een holistisch milieubeheersysteem met als doel grondstoffen te besparen, het milieu minder te belasten, het hulpbronnengebruik te optimaliseren en kosten te besparen. Sinds 2003 laten wij dit beheersysteem en onze vooruitgang op het gebied van het behoud van natuurlijke hulpbronnen regelmatig valideren door een onafhankelijke auditor overeenkomstig de EMAS-criteria.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de Europese Unie, is een combinatie van milieubeheer en milieuaudit. Alle bedrijven, agentschappen en verenigingen die hun milieuprestaties willen verbeteren, ongeacht hun omvang of de sector waarin zij actief zijn, kunnen eraan deelnemen.

De geregistreerde EMAS-organisaties worden gecontroleerd door door de overheid erkende, onafhankelijke milieuauditors. Deelname is vrijwillig en wordt door de organisaties zelf betaald. EMAS wordt beschouwd als het meest veeleisende en hoogwaardige milieubeheersysteem dat momenteel op de markt is.

Wat maakt EMAS zo bijzonder?

 • De strenge milieunormen worden voortdurend verfijnd.

 • Er worden heel strenge EU-criteria gehanteerd.

 • De audits worden elk jaar uitgevoerd.

 • De audits worden door onafhankelijke auditors uitgevoerd.

 • De werknemers worden erbij betrokken en opgeleid.Milieubewuste, verantwoordelijke bedrijven zoals Werner & Mertz maken intensief gebruik van dit instrument. Hoewel zij de economie belangrijke duurzaamheidsimpulsen geven, kunnen deze bedrijven wegens EU-beperkingen niet alle EMAS-voordelen benutten.

Omdat EMAS wordt beschouwd als een productie- en locatiegebonden certificering, verbiedt de Europese Commissie bijvoorbeeld dat het logo op producten en hun verpakking wordt aangebracht, omdat producten niet altijd op één locatie worden vervaardigd. Het verbod om met EMAS reclame te maken op producten treft echter ook bedrijven als Werner & Mertz die volledig EMAS-gecertificeerd zijn.

Vooral in tijden van grote onzekerheid bij consumenten vinden wij het noodzakelijk product- en productiegerelateerde informatie beter toegankelijk te maken voor het publiek. Daarom zetten wij ons ervoor in om EMAS als keurmerk van een milieubewuste waardeketen voor productie en producten beter bekend te maken.
Energie-efficiënt productiecentrum
Met de bouw van het nieuwe productiecentrum in 2019 ontstond de grootste productiefaciliteit voor flessen uit recyclaten ter wereld. Twee derde van het 4000 m2 grote dakoppervlak is bedekt met 455 fotovoltaïsche modules, die de koeleenheden van stroom voorzien.Om het gebouw te verwarmen worden onder andere warmteterugwinning en stadsverwarming gebruikt.

Het hele gebouw is voorzien van ledverlichting. Grote hoeveelheden verse lucht zorgen constant voor een goede luchtkwaliteit.

De werknemers kunnen gebruikmaken van de 26 nieuwe parkeerplaatsen voor elektrische auto’s met oplaadpunten vlak naast het gebouw. Een Japanse binnentuin op het dak, een groendak en groen op de noordelijke muur zorgen voor een groen uitzicht en dragen bij aan de biodiversiteit.
Hoogste EcoVadis-score voor Tana-Chemie GmbH
In juni 2021 ontving de Professional Division van Werner & Mertz, Tana-Chemie GmbH, een platinum erkenningsmedaille voor duurzaam ondernemen van het gerenommeerde ratingbureau voor MVO EcoVadis. Daarmee behoort Tana-Chemie tot de meest duurzame bedrijven ter wereld, aangezien die topscore slechts in één procent van alle evaluaties wordt toegekend.

EcoVadis evalueert sinds 2007 de milieu- en sociale praktijken van bedrijven. Daarbij worden vier erkenningsniveaus gehanteerd: brons, zilver, goud en platinum. Meer dan 75.000 bedrijven uit meer dan 200 sectoren over de hele wereld schakelen EcoVadis in om zichzelf en hun toeleveringsketen objectief te laten evalueren. In veel sectoren is de evaluatie nu een belangrijk vereiste om als leverancier te worden aanvaard. De strenge evaluatie richt zich op 21 onderwerpen die in 4 grote thema’s zijn onderverdeeld: milieu, arbeidspraktijken en mensenrechten, eerlijke handelspraktijken, duurzame inkoop.

Deze platinum score is het resultaat van de tweede EcoVadis evaluatie in de geschiedenis van Tana-Chemie en doet het bedrijf rechtstreeks van zilver naar het hoogste erkenningsniveau springen. De thema’s milieu en duurzaam inkopen speelden een belangrijke rol in de score. EcoVadis beoordeelde onder meer het gebruik van recycleerbare verpakkingen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de vermindering van het waterverbruik via innovatieve methoden, waaronder het hergebruik van water uit operationele processen, als bijzonder positief.

De zakenpartners van Tana-Chemie hebben zo een transparant inzicht in de volledige toeleveringsketen. Ook voor hen is de voortdurende verbetering van de vele criteria op alle gebieden waarin het certificeringsproces voorziet, een pluspunt. En dat zorgt voor blijvend onderling vertrouwen.
Korte leveringsroutes

Om alle belangrijke milieuaspecten en hun effecten altijd te kunnen beheersen en beheren, hebben alle bedrijven op de site in Mainz zowel de directe als indirecte milieueffecten van hun activiteiten geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd. De evaluatie biedt informatie over de milieueffecten op de site en dient als basis om milieudoelstellingen vast te stellen.

Om ons nog beter te kunnen aanpassen aan de voortdurend veranderende randvoorwaarden, wordt de evaluatie van de milieueffecten regelmatig bijgewerkt en worden passende maatregelen consequent opgevolgd.
De belangrijkste onderwerpen uit de evaluatie betreffen het energieverbruik van ons wagenpark, de logistieke afhandeling van eindproducten, de mobiliteit van onze werknemers, het bewustzijn van onze werknemers ten aanzien van energieverbruik en productgerelateerde effecten.

Daarbij is het zo dat:

 • bij aankoopbeslissingen de voorkeur wordt gegeven aan milieugecertificeerde en, waar mogelijk, lokale leveranciers;

 • dankzij de interne productie van flessen en bussen ongeveer 1700 vrachtwagenritten per jaar vermeden worden. Dat komt overeen met ongeveer een miljoen kilometer of 250.000 liter diesel per jaar. Dat betekent dat daardoor elk jaar CO2-emissies van ongeveer 600 ton worden vermeden.


Logistieke afhandeling van eindproducten

In overeenstemming met onze integrale aanpak selecteren we dienstverleners ook op basis van hun duurzaamheidsfilosofie. Bij onze belangrijkste logistieke partners is duurzaamheid ook een kernelement in hun bedrijfsbeslissingen. Door die keuze zijn sinds 2008 de CO2-emissies per tonkilometer aanzienlijk gedaald (2008 t.o.v. 2018 = -40.2%) dankzij het gebruik van moderne voertuigen en een consequent wagenparkbeheer. In dezelfde tien jaar is het aandeel van lage-emissie voertuigen gestegen van 21% tot meer dan 94%.

Wagenpark

De voertuigen in het wagenpark voor de buitendienstmedewerkers worden na 150.000 km vervangen door voertuigen met de nieuwste technologie. We kiezen daarbij voor voertuigen met bijzonder milieuvriendelijke technologieën die minder CO2 uitstoten dan conventionele voertuigen. Bovendien wordt het brandstofverbruik van onze voertuigen regelmatig gemonitord, zodat snel kan worden gereageerd op ongewone veranderingen in de verbruikspatronen.


Waterbeleid

Eigen watercentrum op onze site in Mainz
Het moderne watercentrum op de site in Mainz pompt water op uit onze eigen 70 meter diepe waterput. Het water stroomt door een geothermisch systeem voor de verwarming en koeling van het hoofdkantoor. Daarna wordt het water behandeld via een milieuvriendelijk proces van omgekeerde osmose.

In dat fysisch-technisch proces wordt water door een membraan geperst met een debiet van ongeveer 12.000 liter per uur per systeem. De zouten worden verzameld in een vloeibaar concentraat op het membraan. Het hoogwaardige volledig ontzilte water dient als grondstof voor onze producten en wordt ook gebruikt voor reinigings- en spoelprocessen in de productie.

Het afvalwater van de productie wordt behandeld in een speciale installatie die de mineralen eruit filtert. Het resulterende filterslib wordt hergebruikt als aggregaat om Porotonstenen te maken. Echte circulariteit dus!
Watervoorziening op onze site in Hallein
Voor de watervoorziening in Hallein wordt zowel gebruikgemaakt van onze eigen waterput als van het gemeentelijk waterleidingnet. Na behandeling wordt dit water grotendeels voor de vervaardiging van onze producten gebruikt.a

Uit de waterput op het bedrijfsterrein pompen we sinds begin 2006 dagelijks tot 80 m3 water op. Na behandeling gaat het volledig ontzilte water naar de productielijnen. Daarnaast pompen we dagelijks 15 m3 water op voor koelingsdoeleinden. Dit water komt niet in contact met producten of andere bedrijfsmiddelen en wordt volledig onvervuild in de Salzach geloosd. Onze grondwaterwinning helpt om het toch al hoge grondwaterpeil in de wijk Neualm van Hallein te doen dalen.

Copyright © Green Care Professional